Wsparcie UE

Screen Shot 2017-01-16 at 15.11.31

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Screen Shot 2017-01-16 at 15.11.31

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Działanie 2.1 Wsparcie inwestycji w infrastrukturę B+R przedsiębiorstw

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

1. Oś priorytetowa: Przedsiębiorczość, Działanie 1.1: Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Poddziałanie 1.1.7: Dotacje inwestycyjne dla mikroprzedsiębiorstw i sektora MŚP w zakresie innowacji i nowych technologii, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

7. Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2: Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

7. Oś priorytetowa: Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego, Działanie 7.2: Promocja i ułatwianie dostępu do usług teleinformatycznych, Poddziałanie 7.2.2: Usługi i aplikacje dla MŚP, Regionalny Program Operacyjny Warmia i Mazury 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013

4. Oś priorytetowa: Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia, Działanie 4.3: Kredyt Technologiczny, Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Europejski Fundusz rozwoju Regionalnego – firma 3E Sp. z o.o. otrzymała dofinansowanie w ramach działania 4.3 Kredyt Technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013.

PRZETARGI I ZAPYTANIA OFERTOWE

Zapoznaj się z naszą ofertą dotyczącą przetargów oraz zapytań ofertowych.